1953Ossolineum w strukturach Polskiej Akademii Nauk

1953 – Ossolineum w strukturach Polskiej Akademii Nauk

W 1951 roku władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej utworzyły Polską Akademię Nauk. Instytucja ta w początkach swego istnienia była w rzeczywistości narzędziem kontroli nad życiem naukowym w Polsce, przejmowała szereg towarzystw i fundacji naukowych. Nie ominęło to i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Od roku 1953 w ramach Polskiej Akademii Nauk działały dwie niezależne od siebie organizacje Zakład im. Ossolińskich – Biblioteka i Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo. Z oficjalnych nazw zniknął przymiotnik „narodowy”.

POWRÓT DO OSI CZASU