Dla szkół – lekcje muzealne online w gmachu głównym Ossolineum

Informacje o programie

Zachęcamy do skorzystania z oferty lekcji muzealnych online prowadzonych z gmachu głównego Ossolineum. Oferta powstała z myślą o uczniach, którzy mieszkają poza Wrocławiem i skierowana jest do szkół podstawowych (od czwartej do ósmej klasy), a także do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Lekcje muzealne prowadzone są przez specjalnie przeszkolonych edukatorów, ilustrowane są zbiorami Ossolineum i wzbogacane o działania interaktywne oraz rozmowę z uczniami.

Informacje praktyczne

Lekcje muzealne

 • odbywają się przez internetową platformę komunikacyjną (Microsoft Teams)
 • link do zajęć udostępniamy po dokonaniu rezerwacji

Wiek uczestników

 • dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Terminy

 • wtorek-piątek
 • początek lekcji:  8.30, 10.15, 12.00, 13.45
 • czas: 45 minut

Rezerwacja zająć

Cena

 • 100 zł, maksymalna liczba osób w grupie: 30
 • płatności należy dokonać po odbytej lekcji na podstawie otrzymanej faktury przelewowej

Kontakt

Dział Programowy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
dzialprogramowy@ossolineum.pl | tel. 71 37 19 571, 71 37 19 572

Tematy lekcji

O! Ossolineum

Dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Kiedy i dlaczego powołano do życia Zakład Narodowy im. Ossolińskich? Co dziś skrywają mury wrocławskiego, barokowego gmachu z kopułą? W czasie zajęć uczniowie będą mieli okazję usłyszeć historię jednej z najważniejszych polskich instytucji, która od ponad dwustu lat dba o narodowe dziedzictwo, a także dowiedzieć się, jakie bezcenne zabytki znajdują się w jej zbiorach.

Zajęcia dostosowywane są do wieku i wiedzy odbiorców.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają historię Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz jego najcenniejsze zbiory;
 • poznają postacie założycieli Ossolineum: hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i księcia Henryka Lubomirskiego;
 • uświadomią sobie, jaką rolę jaką odegrało Ossolineum w walce o wolności Polski;
 • zwiedzą zakamarki gmachu głównego Ossolineum (w miarę ich dostępności);
 • zobaczą wybrane przykłady zbiorów Ossolineum, w tym faksymile cennych starodruków.
 Podstawa programowa (historia)

Uczeń klasy IV szkoły podstawowej:

 • poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;
 • wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami;

Uczeń klasy V-VIII szkoły podstawowej:

 • omawia położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim […];
 • wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej – […] autonomia galicyjska;
 • opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków;
 • przedstawia bezpośrednie skutki II wojny światowej, w tym problem zmiany granic i przesiedleń ludności;

 Uczeń szkoły ponadpodstawowej:

 • rozpoznaje i charakteryzuje dorobek kultury polskiej w I połowie XIX wieku […];
 • charakteryzuje sytuację polityczną, społeczno-gospodarczą i kulturową Królestwa Polskiego, ziem zabranych, zaboru pruskiego i austriackiego;
 • charakteryzuje proces formowania się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków i innych grup narodowych zamieszkujących tereny dawnej Rzeczypospolitej; dostrzega kluczowe znaczenie utrzymania i przekazywania polskiego kodu kulturowego (wiara, język) dla podtrzymania świadomości narodowej;
 • opisuje straty demograficzne, terytorialne, gospodarcze i kulturowe po II wojnie światowej (ze szczególnym uwzględnieniem wymuszonych migracji milionów Polaków […]).

Nie bój się „Zemsty”! Fredro w Ossolineum

Dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Czy zemsta popłaca? O tym na pewno przekonali się bohaterowie komedii Aleksandra Fredry, a teraz my przekonamy się, czy lekturę szkolną możemy czytać z przyjemnością. W Ossolineum, zwanym domem Fredry, znaleźć można niezwykle ciekawe, bezcenne pamiątki po komediopisarzu, które podczas lekcji przybliżą nam kontekst utworu oraz mniej znane wątki z życia i twórczości „ojca komedii polskiej”. 

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają przykłady bezcennych obiektów znajdujących się w zbiorach Ossolineum, w tym rękopis Zemsty oraz różne wydania i odsłony utworu;
 • poznają ciekawostki związane z genezą oraz kontekstem utworu i powtórzą najważniejsze informacje związane z lekturą;
 • dowiedzą się ciekawostek dotyczących życia i twórczości Aleksandra Fredry;
 • odkryją związek komediopisarza z Wrocławiem. 

Podstawa programowa:

Uczeń rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; wskazuje elementy dramatu; zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje; wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny. Zemsta Aleksandra Fredry jako lektura obowiązkowa.

Zaczytany latarnik – o poruszającej sile „Pana Tadeusza"

Dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Czy to możliwe, żeby książka zmieniła plany i los człowieka? Wśród bezcennych zbiorów Ossolineum znajdują się rękopisy najsłynniejszych polskich literatów, w tym rękopis Latarnika Henryka Sienkiewicza. Podczas zajęć uczniowie zobaczą obiekty ilustrujące okoliczności, w jakich napisał on nowelę oraz zaobserwują jak wzrosło znaczenie Pana Tadeusza – książki, która początkowo nie została doceniona, a z czasem stała się jedną z najważniejszych pozycji polskiej literatury. 

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają genezę Latarnika;
 • dowiedzą się, jakie znaczenie miała lektura Pana Tadeusza w czasach zaborów;
 • zobaczą autografy literackie oraz inne ciekawe obiekty dotyczące Henryka Sienkiewicza ze zbiorów Ossolineum;
 • zastanowią się nad znaczeniem tęsknoty jako motywu literackiego.

Podstawa programowa: uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny. Latarnik autorstwa Henryka Sienkiewicza jako lektura obowiązkowa.

Hej! Przez Lipce, Bronowice – chłopomania w czasach Młodej Polski

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Co łączy Władysława Reymonta i Stanisława Wyspiańskiego? Skąd się wzięła młodopolska fascynacja ludowością i jak wpłynęła na ówczesnych twórców? Wśród cennych skarbów Ossolineum odnajdziemy także te związane z arcydziełami literatury polskiej – dramatem Wesele oraz powieścią Chłopi. Pomogą nam one w przybliżeniu genezy obydwu utworów oraz ciekawych wątków z życia ich autorów.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają ciekawostki związane z okolicznościami powstania obu utworów i powtórzą najważniejsze informacje dotyczące ich treści;
 • usłyszą ciekawostki z życia Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Reymonta;
 • poznają przykłady obiektów ze zbiorów Ossolineum związanych z omawianymi twórcami, w tym rękopis Chłopów Reymonta;
 • usystematyzują wiedzę na temat twórczości okresu Młodej Polski oraz nurtu chłopomanii.

Podstawa programowa (język polski): uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy [...]; rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach [Młoda Polska]; rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, symboliczną, realistyczną, naturalistyczną); Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako lektura obowiązkowa; Chłopi (tom I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta jako lektura obowiązkowa.

REZERWUJ