Rozstrzygnięcie konkursu im. Maurycego Dzieduszyckiego na pracę dyplomową
o Ossolineum

Konkurs im. Maurycego Dzieduszyckiego

Do ogłoszonego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich konkursu im. Maurycego Dzieduszyckiego na najlepszą pracę dyplomową związaną z historią i/lub zbiorami Zakładu Narodowego im. Ossolińskich nadesłano 12 prac (po 6 magisterskich i licencjackich). Prace reprezentują następujące dziedziny: filologia polska, historia i historia sztuki.

Prace oceniła Komisja konkursowe w składzie:

 • dr Łukasz Kamiński – przewodniczący,
 • prof. Grzegorz Strauchold,
 • dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr,
 • dr Dorota Sidorowicz-Mulak,
 • dr Agata Janiak,
 • Joanna Błoch.

Zgodnie z regulaminem konkursu, komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria prac magisterskich

 • Nagroda dla Szymona Mikołaja Polaka za pracę Dzieje Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich w pierwszej połowie XIX wieku, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Ewy Kowalczyk, prof. UWr. Pracę nagrodzono za wyjątkowo obszerną podstawę źródłową oraz odtworzenie nieznanych fragmentów biografii Henryka Lubomirskiego.
 • Wyróżnienie dla Wiktorii Tworek za pracę Korespondencja Ireny i Stanisława Vincenzów z Marią (Marylą) i Witem Tarnawskimi – próba edycji, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Jana Choroszego. Pracę wyróżniono za wzorowe opracowanie niewykorzystywanych dotychczas źródeł ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, walory naukowe oraz odtworzenie nieznanej biografii Marii Tarnawskiej.
 • Wyróżnienie dla Martyny Węglarskiej za pracę Zapomniany ilustrator i jego nieznane rysunki. Hubert-François Bourguignon zw. Gravelot (1699-1773) i jego dzieła w kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich, napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Kozieła. Pracę wyróżniono za opracowanie niewykorzystywanych dotychczas materiałów ikonograficznych ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz pierwszej w polskim piśmiennictwie biografii Huberta-François Bourguignona.

Kategoria prac licencjackich

 • Nagroda dla Elżbiety Kołtun za pracę Korespondencja Stanisława Vincenza z Kazimierzem Wierzyńskim, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jana Choroszego. Pracę nagrodzono za opracowanie niepublikowanych źródeł ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Wyróżnienie dla Tatiany Midury za pracę Obieg informacji na przykładzie rabacji galicyjskiej, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Mateusza Wyżgi, prof. UP. Pracę wyróżniono za szerokie wykorzystanie materiałów źródłowych, w tym pochodzących ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wręczenie nagród

11 stycznia 2024 roku Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Łukasz Kamiński, uroczyście wręczył nagrody w konkursie im. Maurycego Dzieduszyckiego na najlepszą pracę dyplomową związaną z historią i/lub zbiorami Ossolineum.

Jak przyznał Dyrektor, choć historia Ossolineum jest znana i opisana, lektura prac była pouczająca, a nawet odkrywcza. Wyraził też nadzieję, że laureaci pierwszej edycji konkursu będą jego ambasadorami i zachęcą młodszych kolegów do udziału w kolejnych edycjach konkursu.