Struktura i cele

Struktura i cele

Zakład Narodowy im. Ossolińskich działa jako fundacja. W jego ramach funkcjonują obecnie:

Biblioteka utrzymuje, opracowuje, pomnaża i udostępnia zbiory z zakresu humanistyki polskiej i słowiańskiej. Muzeum Książąt Lubomirskich utrzymuje, opracowuje, pomnaża i udostępnia zbiory, w skład których wchodzą dzieła sztuki i pamiątki historyczne. Wydawnictwo Ossolineum wydaje książki. Muzeum Pana Tadeusza prezentuje zaś część zbiorów Biblioteki Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich i prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską. Zakład prowadzi prócz tego i wspiera prace badawcze.

Struktura organizacyjna powyższych jednostek Zakładu Narodowego im. Ossolińskich opisana jest na podstronach tych jednostek. Struktura organizacyjna samego Zakładu przedstawiona jest w zakładce Kontakt.

Organy

Organami Zakładu Narodowego im. Ossolińskich są:

 • Rada Kuratorów,
 • Dyrektor Zakładu.

Rada Kuratorów powołuje Dyrektora w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Kadencja Rady Kuratorów trwa pięć lat. Członków Rady wskazują:

 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – jednego,
 • minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dwu,
 • minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego – jednego,
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk – jednego,
 • Prezes Polskiej Akademii Umiejętności – jednego,
 • Wojewoda Dolnośląski – jednego,
 • Sejmik Województwa Dolnośląskiego – jednego,
 • Rada Miejska Wrocławia – jednego,
 • Senat Uniwersytetu Wrocławskiego – jednego,
 • Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum – jednego,
 • przedstawiciel założycieli Fundacji – jednego,
 • ustępująca Rada Kuratorów – dwu.

 

Kierownictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

dr Łukasz Kamiński – historyk. Pełni swą funkcję od roku 2022.

Studiował i doktoryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest pracownikiem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się najnowszą historią Polski, szczególnie problematyką opozycji i oporu społecznego wobec reżimu komunistycznego w latach 1944-1989. W latach 2009-2011 był dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, a w latach 2011-2016 prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.

tel. 71 343 73 70 (sekretariat Ossolineum)
ossolineum@ossolineum.pl

I Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

dr Marek Mutor – polonista i historyk. Pełni swą funkcję od roku 2022.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych Akademii Liderów Kultury. Założyciel i dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (2007-2023), twórca Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. W latach 2005-2006 oraz 2016 Dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

tel. 71 343 73 70 (sekretariat Ossolineum)
marek.mutor@ossolineum.pl

 

Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
ds. Biblioteki Ossolineum

dr Dorota Sidorowicz-Mulak – polonistka. Pełni swą funkcję od roku 2020.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Z Narodową Biblioteką Ossolineum związana zawodowo od roku 1996. Zajmuje się dziejami bibliotecznych zbiorów ossolińskich, badaniem księgozbiorów historycznych oraz zabytkowych opraw książkowych. Członkini Rady ds. narodowego zasobu bibliotecznego działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, przewodnicząca ogólnopolskiej Proweniencyjnej Grupy Roboczej.

tel. 71 335 64 29
dorota.sidorowicz@ossolineum.pl

Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
ds. Muzeum Książąt Lubomirskich

Joanna Błoch – historyczka sztuki. Pełni swą funkcję od roku 2022.

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Kulturoznawstwa, doktorantka Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze: muzealnictwo, historia Muzeum Książąt Lubomirskich, śląska grafika portretowa.

tel. 71 335 64 35
joanna.bloch@ossolineum.pl

 

Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
ds. Muzeum Pana Tadeusza

Magdalena Musiał – historyczka sztuki i edukatorka muzealna. Pełni swą funkcję od roku 2022.

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów doktoranckich w IHN PAN w Warszawie oraz studium dziennikarskiego PAT w Krakowie (obecnie UPJPII). W latach 1998-2015 związana z Działem Edukacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, autorka książek o sztuce dla dzieci i młodzieży, współtwórczyni Forum Edukatorów Muzealnych, od 2008 roku członkini ICOM Polska. Współtwórczyni koncepcji edukacyjnej Muzeum Pana Tadeusza, w którym pracuje od momentu jego powstania. W latach 2016­-2022 kierowniczka Działu Edukacji Muzeum Pana Tadeusza.

tel. 71 755 06 00 (sekretariat Muzeum Pana Tadeusza)
magdalena.musial@ossolineum.pl

Redaktor Naczelna Wydawnictwa Ossolineum

Renata Łukaszewska – edytorka i literaturoznawczyni. Pełni swą funkcję od roku 2020.

Od dwunastu lat związana z rynkiem książki. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskiej Szkoły Reportażu. Zajmuje się między innymi pisarstwem dokumentalnym.

tel. 71 335 64 97 (sekretarz redakcji)
renata.lukaszewska@ossolineum.pl

Rzeczniczka prasowa
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

dr Katarzyna Uczkiewicz
kom. 603 230 530
tel. 71 371 95 98
rzecznik.prasowy@ossolineum.pl

Rada Kuratorów VI kadencji (2021-2026)

 1. Prof. dr hab. Jerzy Duszyński – wskazany przez Polską Akademię Nauk, Przewodniczący Rady.
 2. Dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH PAN – wskazana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Wiceprzewodnicząca Rady.
 3. Dr Andrzej Jaroch – wskazany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
 4. Prof. dr hab. Stefan Kiedroń – wskazany przez Polską Akademię Umiejętności.
 5. Henryk Ledóchowski – reprezentant spadkobierców J.M. Ossolińskiego.
 6. Maciej Awiżeń – Wojewoda Dolnośląski.
 7. Grzegorz Roman – wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Sekretarz Rady.
 8. Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – wskazany przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Mirosława Stachowiak-Różecka – wskazana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 10. Jacek Sutryk – wskazany przez Radę Miejską Wrocławia.
 11. Prof. dr hab. Andrzej Waśko – wskazany przez Prezydenta RP.
 12. Dr inż. Zuzanna Hazubska – wskazana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 13. Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz – wskazany przez ustępującą Radę Kuratorów.
 14. Dr hab. Jerzy Zdrada, prof. UJ – wskazany przez ustępującą Radę Kuratorów.

Alfabetyczna lista członków Rad Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich wszystkich kadencji.

Rada Naukowa IV kadencji (2022–2026)

Ciałem doradczym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jest Rada Naukowa. Powołuje ją Rada Kuratorów na wniosek Dyrektora.

 1. Dr Tomasz Makowski – Przewodniczący Rady, Dyrektor Biblioteki Narodowej
 2. Dr Marcin Szeląg – Wiceprzewodniczacy Rady, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 3. Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold – Sekretarz Rady, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 4. Dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 5. Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ – Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
 6. Prof. dr hab. Artur Błażejewski – Prorektor ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego
 7. Janusz Czop – Pełnomocnik Dyrektora ds. Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 8. Dr hab. Elżbieta Dzikowska – emerytowana prof. Uniwersytetu Łódzkiego, germanista
 9. Prof. dr hab. Bogusław Dybaś – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 10. Dr Jakub Forst-Battaglia – historyk, dyplomata
 11. Piotr Górajec – Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 12. Dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
 13. Alicja Knast – Dyrektor Generalna Galerii Narodowej w Pradze
 14. Prof. dr hab. Bożena Koredczuk – Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego
 15. Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski
 16. Dr Remigiusz Lis – Biblioteka Śląska, Instytut Mediów Cyfrowych „Digitarium”
 17. Łukasz Mróz – Dyrektor Muzeum w Przeworsku
 18. Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
 19. Dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr – Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 20. Dr Piotr Rypson – ICOM Polska
 21. Laurynas Vaičiūnas – prezes zarządu Kolegium Europy Wschodniej
 22. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś – emerytowany Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik

Lista członków Rad Naukowych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich wszystkich kadencji.

Regulacje prawne

5 stycznia 1995 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę, która przywróciła do życia Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Od tego czasu ustawa była dwukrotnie zmieniana – 11 maja 2007 roku i 5 lipca 2007 roku (tekst ujednolicony). Ponieważ Zakład jest fundacją, zasady jego działalności określa STATUT. Nadzór nad Zakładem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.