Numery archiwalne
„Czasopisma ZNiO”

Tom 33 (2022)

Archiwum Władysława Bartoszewskiego

Zbiory

Materiały i rozprawy

Z żałobnej karty

Tom 32 (2021)

Tymoteusz Karpowicz. W stulecie urodzin

pod redakcją Karola Poręby

Rozprawy i materiały

Zbiory

Z żałobnej karty

Tom 31 (2020)

1920

Rozprawy i materiały

Zbiory

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Tom 30 [2019]

Rozprawy i Materiały

Zbiory

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Małgorzata Orzeł, „Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Mickievičius ir jo poema Ponas Tadas”; „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”; „Lithuania, my Homeland… Adam Mickiewicz and his poem Pan Tadeusz”. Międzynarodowa wystawa w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie (27 listopada 2018 – 24 lutego 2019)
 • Małgorzata Skotnicka-Palka, „Ossolińskie świadectwa niepodległej kultury polskiej”. Sprawozdanie z sesji poświęconej Arcybiskupiemu Komitetowi Charytatywnemu (Wrocław, 13 grudnia 2018)
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”
  sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej (ZNiO,
  Wrocław, 18–19 czerwca 2019
 • Katarzyna Kenc, Katarzyna Kroczak, Projekt Badania technologiczne szesnastowiecznych rysunków obcych ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu – komunikat

Zeszyt 29 [2018]

Rozprawy i Materiały

Zbiory

Dary

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Z karty żałobnej

Zeszyt 28 [2017]

Rozprawy i Materiały

Kronika

 • Anita Soroko, Kwerenda polskiego rysunku z Muzeum Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka – komunikat z realizacji grantu MKiDN (2015–2016)
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy” – sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez ZNiO we współpracy z Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych CERL

Zeszyt 26/27 [2016]

Rozprawy i materiały

 • Agnieszka Franczyk-Cegła: Francuskie cymelia w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Konrad Rzemieniecki: Inwentarze sołectw w Mokrej Wsi i Drzykowej z 1708 i 1722 roku
 • Marek Bratuń: Nieznana korespondencja Adolpha Sigfrieda von der Ostena z rodziną Mniszchów z lat 1767–1768
 • Listy Włodzimierza Perzyńskiego do Bolesława Wysłoucha i Wilhelma Feldmana w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracował i wstępem poprzedził Grzegorz Brodacki
 • Łukasz Koniarek: Zarys dziejów „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” inżyniera Janusza Witwickiego
 • Z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego: raporty o sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce – rok 1958. Opracował i wstępem poprzedził Andrzej Nowak
 • Z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego: dokumenty dotyczące I Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, Kraków 1992. Opracowała i wstępem poprzedziła Elżbieta Ostromęcka

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Anita Soroko: Kwerenda polskiego rysunku z Muzeum Książąt Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka – komunikat z badań
 • Joanna Grześkowiak-Stepowicz, Materiały do bibliografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za lata 2011–2015

Z karty żałobnej

 • Ludomir Stankiewicz (8 V 1934 – 16 IX 2015) [Konstanty Stankiewicz]

Zeszyt 24/25 [2014]

Jan Nowak-Jeziorański. W stulecie urodzin

 • Jan Nowak-Jeziorański, Biała plama w stosunkach polsko-angielskich, do druku przygotowała Elżbieta Ostromęcka
 • Justyna Kańczukowska, Jan Nowak-Jeziorański wobec zmian w Polsce roku 1956
 • List otwarty Stowarzyszenia PAX do Kardynała Stefana Wyszyńskiego z 4 sierpnia 1964 roku, opracował i wstępem poprzedził Andrzej Nowak

Rozprawy i materiały

 • Marek Bratuń, Alpejska wyprawa Michała Jerzego Wandalina Mniszcha do Grindelwaldu i Lauterbrunnen w drugiej połowie sierpnia 1763 roku
 • Listy Kazimiery Iłłakowiczówny do Wilhelma Feldmana w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, opracował i wstępem poprzedził Grzegorz Brodacki
 • Ryszard Nowakowski, Prasa polska lat 1801-1945 w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka. Charakterystyka zbioru
 • Małgorzata Skotnicka-Palka, Inteligencja polska w Drugiej RP – struktura i działalność. Zarys problemu
 • Agata Janiak, Józef Czapski w korespondencji i w tekstach Konstantego A. Jeleńskiego
 • Cheong Byung Kwon, Recepcja Adama Mickiewicza w Korei

Materiały różne

 • Marek Burdajewicz, O znaczeniu przypadku. Władysław Noskowski w Sydney

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Małgorzata Skotnicka-Palka, Mateusz Palka, Wrocławski jubileusz 90. urodzin Władysława Bartoszewskiego zorganizowany przez Urząd Miejski Wrocławia i Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zeszyt 23 [2012]

W 200. rocznicę wydarzeń roku 1812

 • Danuta Zawadzka, Lelewel i Lelewel – glossa do pokolenia 1812 roku
 • Marek Nalepa, Rok 1812 we wspomnieniach Kazimierza Brodzińskiego
 • Dariusz Nawrot, Stosunek mieszkańców Litwy do wojny 1812 roku

Rozprawy i materiały

 • Marek Bratuń, Encyklopedia z Yverdon na tle swoich czasów
 • Tomasz Suma, Przegląd polskich czasopism i informatorów ekslibrisoznawczych
 • Elżbieta Szmit-Naud, Dzieje i konserwacja obrazu Jutrznia Cypriana Kamila Norwida
 • Listy ks. Jana Sygańskiego do Wojciecha Kętrzyńskiego w Zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracowała i wstępem poprzedziła Małgorzata Mirek
 • Korespondencja Mieczysława Gębarowicza z Tadeuszem Mańkowskim z lat 1945-1946. Opracował i wstępem opatrzył Maciej Matwijów

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Ewa Dmytryk-Klempel, Konrad Rzemieniecki, Digitalizacja zbiorów przedwojennego Ossolineum w zasobach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka

Z działalności wydawniczej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Ewa Rossano. Barok uczuć. Baroque of emotions – katalog – [Hanna Kuś-Joachimiak]
 • Lwowskie zbiory publiczne, kolekcje prywatne i wystawy w latach 1861-1939 w drukach z zasobu bibliotecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Katalog – [Hanna Kuś-Joachimiak]
 • Hołownia, Dawny refektarz w gmachu głównym Zakładu Narodowego i. Ossolińskich we Wrocławiu – [Arkadiusz Dobrzyniecki]

Zeszyt 22 [2011]

W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza

 • Dorota Burda-Fischer, Stanisław Vincenz jako mędrzec żydowski
 • Ewa Serafin, „Iść za biegiem słońca”. Koncepcja losu i przeznaczenia w Listach z nieba Stanisława Vincenza
 • Michał Kaczmarek, Stanisław Vincenz o książkach, czytaniu i bibliotece
 • Csaba G. Kiss, W ślady Vincenza na Węgrzech, tłum. Zoltán Gyalókay
 • Olga Ciwkacz, Листування Ростислава Романа Єндика і Станіслава Вінценза – Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. W. Stefanyka

Rozprawy i materiały

 • Iga Sobina, Naśladowanie źródłem tworzenia – o dramatopisarskiej praktyce czerpania z obcych wzorów i repertuarze teatralnym przełomu wieków
 • Paweł Pluta, Ballada gotycka – próba definicji gatunku
 • Marian Ptaszyk, Ostatnie lata życia Samuela Bogumiła Lindego (1831-1847). Próba szkicu do portretu starego człowieka
 • Krzysztof Gluziński, Wytworna paryska edycja Konrada Wallenroda i Grażyny Adama Mickiewicza z 1851 r.
 • Tomasz Suma, „Dlaczego zbieram exlibrisy?” Motywacje i zbiory przedwojennych kolekcjonerów ekslibrisów na przykładzie archiwalnych dokumentów ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Maciej Matwijów, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” i „Ze skarbca kultury” –  dwa czasopisma Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1948-1991.
 • Listy Franciszka Pika-Mirandoli do Wilhelma Feldmana w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracował i wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki
 • List Jana Nowaka-Jeziorańskiego do hrabiego Edwarda Raczyńskiego w sprawie stosunku Stolicy Apostolskiej do polskich Ziem Zachodnich i Północnych z lipca 1970 r. Opracował Tomasz Serwatka

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Lilianna Nawrot, Mistrzowie filmu amerykańskiego – mistrzowie plakatu polskiego
 • Profil gromadzenia zbiorów bibliotecznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: Mariusz Dworsatschek, Wprowadzenie
 • Profil gromadzenia nowych druków zwartych i ciągłych, oprac. Irena Gybej-Dworsatschek, Jolanta Mączka, Elżbieta Ostromęcka,  Dorota Sidorowicz-Mulak, Piotr Galik, Jarosław Maliniak, Zygfryda Polakiewcz
 • Joanna Grześkowiak-Stepowicz, Materiały do bibliografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za lata 2006-2010

Z działalności wydawniczej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Polskie Państwo Podziemne. Katalog wystawy ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 25 października – 30 listopada 2010 – [Małgorzata Preisner-Stokłosa]
 • Niezatarty ślad. Jerzy Grotowski w Ossolineum – katalog – [Hanna Kulesza]
 • Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Część I. Zbiory Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 1945 r.  – [Agnieszka Knychalska-Jaskulska]
 • Oscar i inne… Nagrody filmowe Andrzeja Wajdy – [Małgorzata Orzeł]
 • Львівська національна наукова бібліотека Үкраїни імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. Т. 1, 1939-1945 : збірник документів і матеріалів / наук. ред. Ярослав Дашкевич, Мирослав Романюк, Галина Сварник; Львів: Львівська національна наукова бібліотека Үкраїни імені В. Стефаника, 2010. – [Mariusz Dworsatschek]

Z karty żałobnej

 • Stanisław Słowik (28 IX 1930 –   17 VI 2010). Napisał Krystyn Jakub Matwijowski
 • Kazanie wygłoszone na mszy św. pogrzebowej śp. Stanisława Słowika (23.06.2010 r.) przez ks. Józefa Patera
 • Pożegnanie śp. Stanisława Słowika wygłoszone na mszy św. pogrzebowej (23.06.2010 r.) przez Anatola Jana Omelaniuka

Zeszyt 20/21 [2010]

Wokół twórczości Juliusza Słowackiego

 • Piotr Borek, Juliusza Słowackiego dialog z historią. Uwagi o „Śnie srebrnym Salomei”
 • Jacek Brzozowski, Notatki do lektury wierszy Juliusza Słowackiego
 • Zbigniew Przychodniak, O objaśnieniu utworów Słowackiego

Rozprawy i materiały

 • Iga Sobina, „Lanassa wdowa Malabaru” i „Izkahar król Guaxary” czyli o melodramatach egzotycznych w teatrze Wojciecha Bogusławskiego
 • Anita Medoń-Wosz, 90. Rocznica powstania serii „Biblioteka Narodowa”
 • ­Grzegorz Polak, Działalność wrocławskiego Międzyuczelnianego Komitetu Uczczenia Pamięci Lwowskich Pracowników Nauki w latach 1956-1965
 • Tomasz Suma, Czterdzieści lat wrocławskiej Grupy Grafików „RYS” (1969-2009)
 • Inwentarz starostw halickiego i kołomyjskiego z 1627 r. – opracował Konrad Rzemieniecki

Z działalności wydawniczej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Juliusz Słowacki, Album rysunkowe z podróży na Wschód [Paweł Pluta]
 • Barbara Butent-Stefaniak, Dorota Malarczyk, Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu (od X do połowy XII wieku) [Elżbieta Baran]
 • Boje Lwowskie 1918-1919 [Łukasz Koniarek]
 • Dürery XX. Lubomirskich [Hanna Kuś-Joachimiak]
 • Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin [Mariusz Dworsatschek]
 • Władysław Fabijański, Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu [Robert Forysiak-Wójciński]
 • Skarby historii Polski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościem Wiednia – [Małgorzata Orzeł]
 • Wszystkie modlitwy Rzeczypospolitej [Dorota Sidorowicz]

Zeszyt 18/19 [2008]

Rozprawy i materiały

 • Beata Łukarska, Rytuał i obyczaj religijny wybranych dziel polskiego baroku. Rekonesans badawczy.
 • Dorota Sidorowicz, Kto czytał czasopisma Piotra Świtkowskiego? – ślady odbioru
 • Paweł Pluta, Zaraza jako kontekst „Kościołów śmierci” Mateusza Czarnka i Adama Naruszewicza
 • Agnieszka Chamera-Nowak, Zarys problematyki dotyczącej Biblioteki Fundacji Wiktora Baworowskiego
 • Materiały Komitetu Rzeczoznawców w sprawie Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa z lat 1937-1938. Oprac. i wstępem poprzedził Maciej Matwijów
 • Mieczysław Inglot, Wiersze o tematyce Ossolińskiej
 • Konflikty w polskim środowisku emigracyjnym w Londynie na tle następstwa po prezydencie Auguście Zaleskim w świetle korespondencji Eustachego Kajetana Sapiehy z lat 1956-1959.  Oprac. Tomasz Serwatka

Zbiory

 • Mariusz Dworsatschek, Atlasy XVI-XVIII wieku w zbiorach Gabinetu Kartografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Andrzej Kraska-Lewalski, Zdjęcia KL Gross-Rosen w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społeczengo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Jubileusz 190-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Paweł Pluta, Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych
 • Anita Paśko, Wystawa „Lubomirscy linii przeworskiej. Arystokraci i kolekcjonerzy”
 • Elżbieta Ostromęcka, Hanna Kulesza, Wystawa „Skarby Ossolineum. Autografy mistrzów pióra”
 • Beata Długajczyk, Leszek Machnik, Wystawa „Początki Muzeum Lubomirskich – dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego”
 • Elżbieta Baran, Barbara Butent-Stefaniak, Łukasz Koniarek, Wystawa „Ze skarbca Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego”

Z działalności bieżącej

 • Małgorzata Preisner-Stokłosa, Jubileusz Władysława Bartoszewskiego we Wrocławiu

Z żałobnej karty

 • Stanisław Kozak (1941-2004). Napisał Arkadiusz Dobrzyniecki

Zeszyt 17 [2006]

Rozprawy i materiały

 • Adolf Juzwenko: Józef Adam Kosiński (1929-2005)
 • Autobiografia Józefa Adama Kosińskiego (w trzeciej osobie napisana)
 • Mariusz Dworsatschek: Z zagadnień kartografii Polski i ziem ościennych XVI-XVII w. Analiza wybranych nabytków Ossolineum (mapy Speeda, Pitta, Dahlberga, Strubicza, Aeluriusa).
 • Dorota Sidorowicz: Czasopisma Piotra Świtkowskiego a „Minerva” Johanna Wilhelma von Archenholtza.
 • Danuta Domalewska: Jan Marek Giżycki zapomniany dziejopis.
 • Relacje Rajmunda Scholza i Stanisława Czarki z przeprowadzenia generała Kazimierza Sosnkowskiego przez Karpaty Wschodnie do granicy z Węgrami w dniach 29 IX-4 X 1939 r. Opracował Tomasz Serwatka.
 • Sytuacja ludności polskiej w regionie czortkowskim w 1945 r. w świetle raportów obwodowego delegata Rządu RP w Czortkowie Józefa Opackiego. Opracował Maciej Matwijów.

Zbiory

 • Dorota Sidorowicz: Spod wrocławskich pras. Nowe nabytki Działu Starych Druków ZNiO.
 • Grażyna Rolak: Z Afryki do Polski. Dar Eustachego Sapiehy dla Ossolineum.
 • Adam Degler: „Katalog monet rzymskich” W. Kętrzyńskiego: podstawa identyfikacji monet z kolekcji lwowskiej w zbiorach Ossolineum i źródło poznania warsztatu numizmatyka.

 Z działalności bieżącej

 • Krzysztof Gluziński: Instytut Literacki. Rzym-Paryż 1946-2006. Wystawa w Zaułku Ossolińskim.

Bibliografia

 • Joanna Grześkowiak: Materiały do bibliografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za lata 2001-2005.

Z żałobnej karty

 • Mieczysław Franciszek Radojewski (1929-2003). Napisała Katarzyna Kenc-Lechowska.

Zeszyt 16 [2005]

Rozprawy i materiały

 • Maciej Matwijów, Marcin Michał Dębicki (ok.1610-ok.1689), trybun szlachecki XVII wieku
 • Marek Bratuń, Nieznany projekt Elie Bertranda dotyczące zreformowania rolnictwa Rzeczypospolitej
 • Dzieło Komisji przez delegację Rzeczypospolitej wyznaczonej do poznania pretensji Zakonu Maltańskiego. Na podstawie druku z 1774 r. wydała Grażyna Rolak
 • Finalizacja sojuszu polsko-francuskiego oraz przygotowania do plebiscytu górnośląskiego w listach Tadeusza Romera do Erazma Piltza z lutego i marca 1921 r. Oprac. Tomasz Serwatka
 • Sebastian Ligarski, Książnica Spółdzielcza „Placówka” we Wrocławiu
 • Taras Zając, Utwory o tematyce huculskiej Stanisława Vincenza i Hnata Chotkewycza („Na wysokiej połoninie” wobec „Dowbusza”)
 • Listy Romana Aftanazego z lat 1965-1967 i 1993-1996. Oprac. Maciej Matwijów

Zbiory

 • Hanna Kulesza, Nabytki Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1999-2004

Z żałobnej karty

 • Józef Szczepaniec (1929-2003). Napisał Wiesław Tyszkowski
 • Włodzimierz Roman Aftanazy (1914-2004). Napisał Maciej Matwijów

Zeszyt 15 [2004]

Rozprawy i materiały

 • Joanna Zagożdżon, Sny o renesansowej biografistyce
 • Maria Rowińska-Szczepaniak, Twórcy, świadkowie i głosiciele pokoju w kontekście wojny smoleńskiej
 • Marek Bratuń,  Vincenz Bernhard Tscharner w słuzbie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niezrealizowany projekt podróży do Polski na podstawie nieznanej korespondencji
 • Dorota Sidorowicz, Przekład fragmentu pamiętników Fryderyka II w „Pamiętniku Historyczno-Politycznym” Piotra Świtkowskiego w 1789 r.
 • Bożena Koredczuk, Rozwój poglądów Gabriela Etienne’a Peignota na bibliologię i bibliografię w świetle „Dictionnaire raisonné de bibliologie” (1802-1804) i „Répertoire bibliograohique universel” (1812
 • Franciszek Mirandola, Listy Franciszka Pika-Mirandoli do Bolesława Wysłoucha i Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Oprac. i wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki
 • Korespondencja Tomasza Gluzińskiego ze Zbigniewem Herbertem. Oprac. Krzysztof Gluziński
 • Dariusz Miszewski, Europejski ład pokojowy w koncepcji rządu Władysława Sikorskiego
 • Mariusz Dworsatschek, Krajobraz historyczno-polityczny i kulturalny na wczesnych mapach Polski. Ogólna charakterystyka

Zbiory

 • Grażyna Rolak, W kręgu Potockich z Tulczyna. Fragment kolekcji Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Agnieszka Chamera-Nowak, Biblioteka Andrzeja Edwarda Koźmiana w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Adam Degler, Monety rzymskie w zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich jako źródło archeologiczne
 • Sebastian Ligarski; Łukasz Kamiński, Źródła dotyczące PZPR w zasobach wrocławskich bibliotek

Zeszyt 14 [2003]

Rozprawy i materiały

 • Franciszka Sawicka, Gustaw Olizar, poeta, publicysta, działacz społeczno-polityczny
 • Marek Bratuń, Nieznana korespondencja Elie Bertranda z rodziną Mniszchów z lat 1761-1770
 • Mieczysław Inglot, O Mieczysławie Romanowskim – rocznicowo, 1833-2003
 • Wiesław Tyszkowski, Na tropach nieznanej drukarni w Zamościu

Z żałobnej karty

 • Wanda Tukanowicz (1910-1991). Napisał Wiesław Tyszowski
 • Eugenia Triller (1908-1996). Napisał Józef Długosz
 • Gabriela Sukiennik (1938-2003). Napisała Dobrosława Platt

Zeszyt 13 [2002]

Rozprawy i materiały

 • Długosz Józef, Dedykacje autorskie na książkach ofiarowanych Władysławowi Dominikowi Ostrogskiegmu-Zasławskiemu
 • Tyszkowski Wiesław, Produkcja drukarni Jana Filipowicza we Lwowie
 • Sidorowicz Dorota, Artykuły z „Berlinische Monatsschrift” na łamach czasopism Piotra Świtkowskiego
 • Kamiński Antoni, List Michała Łempickiego do Aleksandra Hercena
 • Zieliński Andrzej, Odwiedziny Rugii przez Polaków w XIX wieku
 • Władysław Orkan a „sprawa Brzozowskiego”. Listy Władysława Orkana do Rafała Bubera w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Oprac. i wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki
 • Świętosławski Wojciech, Wspomnienie o prof. Ignacym Mościckim jako człowieku i jako Prezydencie Rzeczypospolitej (1926-1935). Oprac. Tomasz Serwatka

Zbiory

 • Butent-Stefaniak Barbara, Przyczynek do dyskusji o chronologii i pochodzeniu brakteatów z wyobrażeniem kozła
 • Rolak Grażyna, Fragment księgozbioru Józefiny z Mniszchów Potockiej w zbiorach Działu Starych Druków ZNiO
 • Wytyczak Roman, Mapa Śląska M.Quada z XVI w., Księstwa Cieszyńskiego T.C.Lottera z XVIII w. i Ukrainy według W.Beauplana z XVII stulecia – nowe nabytki Gabinetu Kartografii Ossolineum
 • Ligarski Sebastian, Spółdzielnia Wydawnicza >Książka< w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO. Przyczynek do dziejów księgarstwa we Wrocławiu w latach 1945-1949

Bibliografia

 • Grześkowiak Joanna, Materiały do bibliografii Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za lata 1996-2000

Zeszyt 12 [2001]

Rozprawy i materiały

Zbiory

Bibliografia

Z żałobnej karty

Zeszyt 11 [2000]

Rok Mickiewiczowski w Ossolineum

Studia i materiały

Ossoliniana

Z żałobnej karty

Zeszyt 10 [1999]

Zeszyt poświęcony profesorowi Józefowi Adamowi Kosińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

 • Adolf Juzwenko, [Prof.dr hab. Józef Adam Kosiński]
 • Sukiennik Gabriela, Bibliografia prac Józefa Adama Kosińskiego.

Literatura i historia

 • Wilczek Piotr, Jezuici i arianie. Wprowadzenie do lektury polskich polemik wyznaniowych na przełomie XVI i XVII w.
 • Kosik Jan, Nad artykułem IV Konstytucji 3 Maja 9 i 'uwłaszczeniem' w Soplicowie
 • Kolbuszewski Jacek, Pieniny góry romantyczne
 • Zieliński Andrzej, Melanii Parczewskiej publikacje o Śląsku i Ślązakach
 • Loth Roman, Jan Lechoń i tradycja szlachecka
 • Galos Adam, Kościół z polskie obchody rocznicowe w II połowie XIX w.
 • Serwatka Tomasz, Józef Piłsudski i Władysław Studnicki – dwie wizje Niemiec i Niemców

Bibliologia

 • Migoń Krzysztof, Opis podróży jako typ książki i przedmiot lektury
 • Żbikowska-Migoń Anna, Obraz polskich bibliotek w europejskim piśmiennictwie bibliologicznym XVIII w.
 • Kowalewska Jadwiga Teresa, Cenzura w zaborze austriackim
 • Choroś Alicja, Prywatny księgozbiór Tadeusza Mikulskiego w zbiorach Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Ossoliniana

 • Baran Elżbieta; Butent-Stefaniak Barbara, Monety z zamku w Chęcinach w zbiorach Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego Ossolineum
 • Koniarek Łukasz, Lwowskie zjazdy bibliotekarzy i bibliofilów w 1928 r. i ich pamiątkowe odznaki
 • Matwijów Maciej, Zbiory rękopiśmienne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w latach 1939-1945
 • Długosz Józef, Ossoliński zbiór rękopiśmiennych dedykacji autorskich i proweniencyjnych
 • Ostromęcka Elżbieta, Autografy Elizy Orzeszkowej w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Tyszkowski Wiesław, Kolekcja poloników XVIII w. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – próba charakterystyki
 • Pidłypczak-Majerowicz Maria, Księgozbiory zakonne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Wytyczak Roman, Zbiory kartograficzne Ossolineum w latach 1939-1945

Zeszyt 9 [1998]

Rozprawy i materiały

 • Lipiński Ireneusz, Data urodzenia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
 • Matwijów Maciej, Szlachecka ideologia polityczna w okresie prób przeprowadzenia planów elekcji viviente rege w latach sześćdziesiątych XVII w.
 • Mkrtczian Karine; Bańczyk Nadieżda, Żydzi i Ormianie w Galicji w XVII-XVIII w. w świetle wzajemnych kontaktów (przyczynek archiwalny)
 • Wolski Krzysztof, Mikołaj „na Żurawiczkach” Sołtyk, kasztelan przemyski, 1726-1745
 • Tyc Elżbieta, Uwagi wstępne do badań roli melodramatów Augusta Kotzebuego w polskim życiu teatralnym
 • Drezdeńskie listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Karola Forstera z lat 1864-1879. Wydał i oprac. Roman Jaskuła
 • Zieliński Andrzej, Śląski rekonesans Teodora Jeske-Choińskiego
 • Król Iwona, Stypendyści ossolińscy w latach 1830-1914
 • Listy Władysława Orkana do Wilhelma Feldmana i pozostałych adresatów w zbiorach BIblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Oprac. i wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki
 • Serwatka Tomasz, Materiały dotyczące działalności politycznej Józefa Piłsudskiego w zbiorach rękopiśmiennych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Listy Zygmunta Żuławskiego do Bolesławy Kopelówny z lat 1945-1947. Oprac. Ireneusz Lipiński, Jakub Tyszkiewicz

Zbiory

 • Baran Elżbieta; Butent-Stefaniak Barbara, Monety z ul. Drewnianej we Wrocławiu w zbiorach Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego Biblioteki Ossolineum
 • Radojewski Mieczysław, Najstarszy ekslibris kolejarski z godłem Polski z 1917 r.

Z żałobnej karty

 • Ryszard Ratke (1932-1996). Napisał Wiesław Tyszkowski
 • Czesław Kowalczyk (1935-1996). Napisał Ludomir Stankiewicz
 • „Pani kustosz” Władysława Jabłońska 1905-1997. Napisał Ludomir Stankiewicz

Zeszyt 8 [1997]

XVIII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich za Zachodzie, 28-30 sierpnia 1996 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu

 • Program
 • Uczestnicy Konferencji
 • Otwarcie Sesji
 • Nadanie Auli Ossolińskiej imienia Mieczysława Gębarowicza

Przemówienia powitalne

 • Adolf Juzwenko
 • Janusz Zaleski
 • Henryk Gulbinowicz
 • Adam Manikowski

Referaty

 • Morkowski Janusz S., Pół wieku instytucji kultury polskiej na Zachodzie
 • Kłossowski Andrzej, Książka polska za granicą i jej instytucje. Przedmiot oraz organizacja prowadzonych w Polsce prac badawczych i dokumentacyjnych
 • Platt Dobrosława, Prasa polonijna w zbiorach Ossolineum i jej recepcja przed i po 1989 roku
 • Jagodziński Zdzisław, Historycy polscy na obczyźnie
 • Mojski Piotr, Początki kartografii Polski dotyczącej. Najstarsze mapy w kolekcji Cartographia Rappersviliana Polonorum w Muzeum Polskim w Rapperswilu
 • Bobrowska-Jakubowska Ewa, Środowisko artystów polskich we Francji w latach 1900-1995
 • Wróblewska Danuta, Nasi nie nasi
 • Brus-Malinowska Barbara, Popularność i sukcesy malarzy żydowskich pochodzących z Polski
 • Bukowicz Jan, Ksiądz Józef Jarzębowski, pedagog, historyk, założyciel muzeów

Materiały

 • Morkowski Janusz S., Spotkanie Stałej Konferencji w Ossolineum

Zeszyt 7 [1996]

Kartografia oficyny Karola Flemminga w Głogowie. Materiały z XV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 17-18 listopada 1994

 • Wytyczak Roman, Przedmowa
 • Wytyczak Roman, Dzieje i dorobek zakładu kartograficznego Karola Flemminga w Głogowie
 • Konopska Beata, Kartografia śląska w dorobku wydawniczym Karola Flemminga
 • Szynkiewicz Ewa, Działalność kartograficzna Friedricha Handtkego
 • Szaniawska Lucyna, Ewolucja reymannowskiej mapy topograficznej Europy Środkowej wydawanej w latach 1844-1874 w Głogowie przez zakład kartograficzny Karola Flemminga

Zeszyt 6 [1995]

Rozprawy i materiały

 • Pijaj Stanisław, Delegacja Sejmu Krajowego Galicyjskiego w Wiedniu w 1866 r. Kulisy tzw. Kongresu Słowiańskiego i mianowania A.Gołuchowskiego namiestnikiem
 • Miszewski Dariusz, Dialog polsko-czechosłowacki w latach 1940-1943 w świetle dokumentów z archiwum generała Kazimierza Sosnkowskiego
 • Doleczek Antoni, Dzieje siedziby biblioteki Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie
 • Listy Władysława Orkana do Bolesława Wysłoucha w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracował i wstępem opatrzył Grzegorz Brodack

Zbiory

 • Rękopisy Gustawa Olizara w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opisy katalogowe. Opracowała Franciszka Sawicka
 • Kulesza Hanna, Nabytki Działu Rękopisów Biblioteki Ossolineum w latach 1989-1994

Wspomnienia

 • Biegańska Anna, Sylwetka prof. Mieczysława Gębarowicza w świetle listów do przyjaciela
 • Sawicka Franciszka, Dr Kazimiera Iłowska, bibliotekarz i przyjaciel. [Nekrolog]

Recenzje

 • Inglot Mieczysław, Nad „Wspomnieniami” Steinhausa
 • Triller Eugenia, Czwarta suita medali władców polskich – Karol Beyer – Józef Zelt

Zeszyt 5 [1994]

Rozprawy i materiały

 • Rusińska-Giertych Halina, Problem książki w świetle ustawodawstwa galicyjskiego z lat 1773-1818
 • Winiarz Adam, Książka polska w koloniach polskich na Dalekim Wschodzie (1897-1949)
 • Wolski Krzysztof, Adam Junosza Rościszewski i jego rodzina
 • Serwatka Tomasz, Rozkaz nr 9 generała Sosnkowskiego z 1 IX 1944 r. jako protest przeciw postawie Wielkiej Brytanii wobec powstania warszawskiego. Geneza i reperkusje
 • Grodecki Roman, Moja biografia wojenna (1 IX 1939 – 2 II 1945). Podał do druku Jerzy Wyrozumski

Z dziejów Ossolineum

 • Kosiński Józef Adam, Pogrobowiec oświecenia i uczony-prekursor Józef Maksymilian Ossoliński
 • Hüttl-Hubert Eva-Maria, Nowy materiał archiwalny dotyczący budowy Ossolineum. Ossoliński i Nobile. [Tł. z niemieckiego Leszek Dziemianko]
 • Gzella Grażyna, Julian Aleksander Kamiński – kancelista Ossolineum jako wydawca „pism dla ludu”
 • Wojtal Józef, „Czasopismo Pedagogiczne” 1912-1914, 1916-1920 – subwencjonowane przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zbiory

 • Góralska Małgorzata, Fragment księgozbioru Michała Hieronima Juszyńskiego w Bibliotece Ossolineum
 • Butent-Stefaniak Barbara, Wczesnośredniowieczny skarb monet z okolic Nysy

Zeszyt 4 [1994]

Poświęcony profesorowi Mieczysławowi Gębarowiczowi w setna rocznicę urodzin

Materiały autobiograficzne

 • Gębarowicz Mieczysław, Autobiografia. Jeden żywot w służbie nauki *[English abstract]
 • Gębarowicz Mieczysław, Oczyma starszego ossolińczyka *[English abstract]
 • Gębarowicz Mieczysław, Dziennik 22 VI – 2 VII 1941 r. Podał do druku i przypisami opatrzył Maciej Matwijów *[English abstract]
 • Gębarowicz Mieczysław, Z listów Mieczysława Gębarowicza do rodziny z lat 1970-1984. Wyboru dokonał, wstępem poprzedzi i przypisami opatrzył Maciej Matwijów *[English abstract]

Prace nie drukowane Mieczysława Gębarowicza

 • Gębarowicz Mieczysław, Zagadnienia indywidualności artystycznej w sztuce średniowiecznej. Podał do druku Maciej Matwijów *[English abstract]
 • Gębarowicz Mieczysław, Iluminowane inkunabuły w Lwowskiej Filii Biblioteki AN USSR. Referat wygłoszony w dniu 29 października 1940 r. we Lwowie na sesji naukowej poświęconej pięćsetnej rocznicy wynalezienia druku. Podał do druku i przypisami opatrzył Maciej Matwijów *[English abstract]

Stulecie urodzin Mieczysława Gębarowicza
Materiały z sesji naukowej

 • Wyrozumski Jerzy, Mieczysław Gębarowicz jako historyk *[English abstract]
 • Zlat Mieczysław, Wschód i Zachód w sztuce polskiej: dwie perspektywy badań Mieczysława Gębarowicza *[English abstract]
 • Matwijów Maciej, Mieczysław Gębarowicz – Ossolińczyk *[English abstract]
 • Fragmenty dyskusji. Wybrali i opracowali Krystyna Korzon i Maciej Matwijów
 • Głos Lecha Kalinowskiego w imieniu PAU, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Matwijów Maciej, Wystawa poświęcona życiu i działalności profesora Mieczysława Gębarowicza *[English abstract]

Wspomnienia o profesorze Gębarowiczu

 • Biegański Stanisław, Moja przyjaźń z Mieczysławem Gębarowiczem *[English abstract]
 • Zygadlewiczowa Maria, Mój wujek *[English abstract]
 • Olszewska-Pazyrzyna Helena, Pamięci profesora dra Mieczysława Gębarowicza *[English abstract]
 • Różycki Edward, Wspomnienie o profesorze Mieczysławie Gębarowiczu *[English abstract]
 • Szczepański Piotr, Profesor Mieczysław Gębarowicz – refleksje ze spotkań *[English abstract]
 • Szczepański Władysław, Mistrz i nauczyciel *[English abstract]
 • Triller Eugenia, Mieczysław Gębarowicz i ostatnie chwile jego życia w relacji Marii Homme *[English abstract]
 • Mosig Henryk, Przemówienie nad grobem profesora Mieczysława Gębarowicza *[English abstract]

Bibliografia

 • Bibliografia prac Mieczysława Gębarowicza oraz bibliografia jego dotycząca. Zebrał i opracował Janusz Maciej Michałowski

Zeszyt 3 [1993]

Rozprawy i materiały

 • Kosiński Józef Adam, Ludwig van Beethoven u Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Baden *[English abstract]
 • Gaca-Dąbrowska Zofia, Karta z dziejów Fundacji z Brzezia Lanckorońskich *[English abstract]
 • Doleczek Antoni, Dzieje siedziby biblioteki Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie [English abstract]
 • Satyry i pamflety na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774-1832). Z materiałów Romana Kalety opracowała i przygotowała do druku Elżbieta Aleksandrowska *[English abstract]
 • Listy Władysława Orkana do Marii Wysłouchowej w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracował i wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki *[English abstract]
 • Maciej Rataj we wspomnieniach Jerzego Maślanki. Opracował Arkadiusz Kołodziejczyk *[English abstract]

Zbiory

 • Sukiennik Gabriela, Trzecia suita medalowa władców Polski w zbiorach Ossolineum *[English abstract]
 • Baran Elżbieta, Wczesnośredniowieczny skarb monet z Głogowa – przyczynek do chronologii *[English abstract]

Dwusetna rocznica urodzin Fredry

 1. Inglot Mieczysław,  Poetyka i tematyka fredrowskiej komedii *[English abstract]
 2. Orzeł Małgorzata, Aleksander Fredro 1793-1876. W dwusetną rocznicę urodzin – wystawa w Bibliotece Ossolineum, 11 X – 6 XI 1993 r. *[English abstract]
 3. Triller Eugenia, Spotkanie fredrowskie w Dziesławiu *[English abstract]

Z żałobnej karty

 • Edward Trzyna (1923-1993). Napisał Stanisław Żyga

Zeszyt 2 [1993]

Rozprawy i materiały

 • Matwijów Maciej, Mieczysław Gębarowicz (1893-1984), ostatni dyrektor lwowskiego Ossolineum *[English abstract]
 • Kasparek Norbert, Ignacy Lubowiecki (1782-1837) i jego pamiętnik *[English abstract]
 • Listy Juliana Tuwima do Antoniego Knota. Wyd. Teresa Suleja *[English abstract]
 • Baran Elżbieta, Pieniądz zastępczy majątków ziemskich w kolekcji Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich *[English abstract]

Z życia Zakładu
Jubileusz 175-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Platt Dobrosława, Sprawozdanie z jubileuszu 175-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich *[English abstract]
 • Sukiennik Gabriela, Medal jubileuszowy Ossolineum *[English abstract]

Materiały z uroczystości jubileuszowych

 • List gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i inne gratulacje (zestawienie)
 • Juzwenko Adolf, Przemówienie powitalne [Przemówienia]
 • Wrzesiński Wojciech, Przemówienie
 • Grześkowiak Alicja, Przemówienie
 • Kuźnicki Leszek, Przemówienie
 • Zdrojewski Bogdan, Przemówienie
 • Klimowicz Mieczysław, Wrocławskie tradycje Ossolineum *[English abstract]
 • Kosiński Józef Adam, Ossolineum – dzieło narodowe *[English abstract]
 • Juzwenko Adolf, Ossolineum – próby powrotu do korzeni *[English abstract]
 • Kocowska Barbara, Dziś i jutro Ossolineum *[English abstract]
 • Turkowski Stanisław, 175 rocznica Ossolineum, Lwów 1917 – Wrocław 1992 *[English abstract]
 • Spisy osobowe: Rady Naukowej Biblioteki ZNiO, pracowników Biblioteki, pracowników Wydawnictwa oraz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum

Sprawy bieżące

 • Butent-Stefaniak Barbara, Skarb monet w Chojnowa *[English abstract]
 • Wierzbicki Zdzisław; Stankiewicz Ludomir, Ossolińskie prohibity. Uwagi na marginesie wystawy „Książka zakazana i niedostępna w Polsce w latach 1945-1989” *[English abstract]

Z żałobnej karty

 • Maria Zawialska (1924-1991). Wspomnienie Franciszki Sawickiej
 • Krystyna Stefanicka (1925-1992). Wspomnienie Ludomira Stankiewicza
 • Anna Kosińska (1922-1992). Wspomnienie Stanisława Drewniaka

Zeszyt 1 [1992]

Od Redakcji. Napisał Adolf Juzwenko

Historia

 • Kosiński Józef Adam, Ewolucje nazwy Zakładu narodowego im. Ossolińskich *[English abstract]
 • Gałyga Mieczysław, Status Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w okresie zaborów i w latach międzywojennych *[English abstract]
 • Ptaszyk Marian, Uwagi do dziejów „Słownika” Lindego *[English abstract]
 • Korzon Krystyna, Dlaczego Karol Sienkiewicz odszedł z Ossolineum? *[English abstract]
 • Wierzbicki Zdzisław, Związki Juliana Konstantego Ordona ze Lwowem i Ossolineum *[English abstract]
 • Leśniak Władysław, Związki Aleksandra Fredry z Ossolineum *[English abstract]
 • Jaskuła Roman, Wokół almanachów S.Jaszowskiego („Sławianin” i „Dniestrzanka”) i lwowskiego Ossolineum w l. 1834-1841 *[English abstract]
 • Mańkowski Tadeusz, Ossolineum pod rządami sowieckimi. Przygotował do druku i przypisami opatrzył Maciej Matwijów *[English abstract]
 • Matwijów Maciej, Lwowskie Ossolineum w listach Mieczysława Gębarowicza z lat 1943-1946 *[English abstract]

Zbiory

 • Radojewski Mieczysław, Krakowski drzeworytnik „Mistrz Świętych Par” i jego nieznane dzieło ze śś. Stanisławem i Florianem z początku XVI w. *[English abstract]
 • Radojewski Mieczysław, Jana Ziarnki nieznana płytka miedziorytnicza z niedokończonym ekslibrisem dla Jakuba Sobieskiego wykonana w Paryżu w 1610 r. *[English abstract]
 • Wytyczak Roman, Kolekcja kartograficzna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego *[English abstract]
 • Nawalicki Witold, Ofiarodawcy zbiorów kartograficznych Biblioteki Ossolineum 1817-1912 *[English abstract]
 • Częścik Łucja, Władysław Świrski i jego zbiór oryginalnych materiałów okupacyjnych z obszaru 3 AK Lwów 1942-1944
 • Galos Ewa, Papiery Stanisława Kiałki *[English abstract]
 • Ostromęcka Elżbieta, Archiwum Stanisława Vincenza w Ossolineum *[English abstract]
 • Piechowski Jerzy, Zbiory mikroformowe Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu *[English abstract]

Wspomnienia

 • Sawicka Franciszka, Biblioteka Ossolineum w powojennym 45-leciu. Fakty, wspomnienia *[English abstract]
 • Piotr Bogucki – ze Lwowa do Wrocławia przez Monte Cassino. Wywiad z Piotrem Boguckim przeprowadziła i do druku przygotowała Krystyna Sławińska.  *[English abstract]

Bibliografia

 • Winiecka Anna, Bibliografia zawartości „Ze skarbca kultury”, półrocznika Zakładu narodowego im. Ossolińskich. Zeszyty 41-51

Digitalizacja nr. 1-12 oraz tłumaczenia streszczeń z nr. 1-18/19 „Czasopisma ZNiO” zostały dofinansowane z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

MKiDN