Spotkania
ossolińskie

Spotkania ossolińskie

Spotkania ossolińskie to cykl wykładów współorganizowanych od 2006 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Ukraińską Narodową Bibliotekę Naukową im. Wasyla Stefanyka we Lwowie. Spotkania odbywają się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie.

Celami spotkań są:

 • kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej i samego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
 • popularyzowanie historii Polski,
 • dzielenie się współczesnymi polskimi doświadczeniami i
 • dobrymi praktykami wynikającymi z polskiego doświadczenia transformacji.

Prelegent – przedstawiciel kultury, nauki lub polityki – zwykle przyjeżdża z Polski, a na spotkania zapraszamy słuchaczy z opiniotwórczego środowiska Lwowa. Dla podkreślenia dwustuletniej historii Ossolineum zapraszani słuchacze otrzymują tydzień wcześniej papierowe zaproszenie wysłane tradycyjną pocztą.

Spotkania ossolińskie stały się rozpoznawalnym punktem na kulturalnej mapie Lwowa. Artykuły i notki ze Spotkań ukazują się we lwowskiej prasie i telewizji. Odbywają się co kwartał w pierwszą lub drugą środę miesiąca w dawnej siedzibie Ossolineum, dzisiaj gmachu głównym Ukraińskiej Narodowej Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanyka we Lwowie. Od 8 listopada 2010 roku w ramach projektu Razem w Europie realizowanego wspólnie z Konsulatem Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie prelegenci zapraszani na Spotkania ossolińskie wygłaszają również wykład dla studentów lwowskich uczelni.

Lista spotkań

 1. Bohdan Osadczuk i Bogumiła Berdychowska, Jerzy Giedroyc i jego wizja stosunków polsko-ukraińskich, 28 listopada 2006 roku.
 2. Jan Kubik, Ameryka, Rosja, Europa Środkowa: stereotypy i rzeczywistość, 26 marca 2007 roku.
 3. Wojciech Tygielski, Włosi w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, 18 czerwca 2007 roku.
 4. Bogdan Gancarz, Aktualność Lipińskiego. Na marginesie książki „My szlachta ukraińska… Zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego 1882-1914”, 10 grudnia 2007 roku.
 5. Andrzej Nowak, Imperializm rosyjski, czerwiec 2008 roku.
 6. Katarzyna Herbertowa, Tomasz Merta, Jacek Łukasiewicz, Wiktor Dmytruk, Andrij Pawlyszyn, Tradycje, 24 września 2008 roku.
 7. Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska 1918-1923, 19 grudnia 2008 roku.
 8. Dyrektor ZNiO Adolf Juzwenko, Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 15 maja 2009 roku.
 9. Stanisław Szuszkiewicz, Europa Wschodnia 20 lat po Wiskulach. Oczami świadka, 29 marca 2010 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 10. Andrzej Kunert i Paweł Kowal, Dwa wymiary tragedii katyńskiej 1940-2010, 26 kwietnia 2010 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 11. Dieter Bingen, Niemcy – Polska: od wrogości do wspólnoty, 24 maja 2010 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 12. Dyrektor ZNiO, Adolf Juzwenko i dyrektor Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanyka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Myroslav Romaniuk, Od sporów do współpracy: Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka, 5 października 2010 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 13. Andrzej Nowak, Mocarstwa zachodnie wobec niepodległości Ukrainy: 1920 (i 2010), 8 listopada 2010 roku.
 14. Spotkanie z Międzyrządową komisją polsko-ukraińską ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej, 1 grudnia 2010 roku.
 15. Bohdan Cywiński, Kultury narodowe a rusyfikacja w XIX w., 7 lutego 2011 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 16. Andrzej Mencwel, Europa Środkowa oczami Jerzego Giedroycia, 14 marca 2011 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 17. Ambasador Henryk Litwin, Status ziem ruskich w dawnej Rzeczypospolitej, 4 kwietnia 2011 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 18. Zdzisław Mach, Europeizacja i globalizacja, 16 maja 2011 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 19. Jerzy Stępień, XX-lecie polskiej decentralizacji, 7 listopada 2011 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 20. Mieczysław Dąbrowski, Literatura kresowa w świetle krytyki postkolonialnej, 12 grudnia 2011 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 21. Marek Krawczyk, rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Maria Skłodowska-Curie – znaczenie jej odkryć dla medycyny, 6 lutego 2012 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 22. Roman Duda (matematyk), Uniwersytet Wrocławski, Lwowska szkoła matematyczna, 5 marca 2012 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 23. Jaroslav Hrycak (ukraiński historyk), dyrektor Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego, Między historią a polityką [wykład poświęcony Ivanowi Łysiakowi-Rudnickiemu], 2 kwietnia 2012 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 24. Tadeusz Luty (chemik), Politechnika Wrocławska, O autonomii uniwersytetu, 7 maja 2012 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 25. Andrzej Zoll (prawnik), Uniwersytet Jagielloński, Społeczeństwo obywatelskie, 11 czerwca 2012 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 26. Stanisław Waltoś (prawnik), Uniwersytet Jagielloński, Paradoksy grabieży krakowskiego ołtarza Wita Stwosza w latach 1939-1940, 3 października 2012 roku. Spotkanie było imprezą towarzyszącą wspólnego posiedzenia Rad Naukowych Biblioteki Stefanyka i Biblioteki Ossolineum. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 27. Mirosław Wyrzykowski (prawnik), sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Czy konstytucja jest wartością absolutną?, 5 listopada 2012 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 28. Stanisław Nicieja (historyk), Uniwersytet Opolski, Fenomen Lwowa w kulturze europejskiej, 3 grudnia 2012 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 29. Jarosław Giemza, kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie, Muzeum-Zamek w Łańcucie, historia i dzień dzisiejszy, 4 lutego 2013 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 30. Romuald Nowak, dyrektor Panoramy Racławickiej, Zagmatwane losy Panoramy Racławickiej, 4 marca 2013 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 31. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Świątynie Przeszłości. O roli muzeów polskich w kształtowaniu świadomości narodowej i politycznej Polaków od XVIII do XX wieku, 8 kwietnia 2013 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 32. Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor BUW w latach 2003-2013, Biblioteki akademickie u progu ery cyfrowej – przypadek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 13 maja 2013 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 33. Spotkanie zatytułowane Lwów. Cronica Urbis, 1918-1946. Wzięli w nim udział Agnieszka Biedrzycka, autorka Kalendarium Lwowa 1918-1939 oraz Prof. Grzegorz Mazur, współautora Kroniki 2350 dni wojny i okupacji Lwowa, 3 czerwca 2013 roku.[zdjęcia – kliknij tutaj]
 34. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Niezawisłość sędziowska, 2 września 2013 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 35. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury i członek Rady Naukowej ZNiO, Kraków i Lwów przełomu XIX i XX wieku wobec nowoczesności, 7 października 2013 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 36. Marek Budzyński (architekt), Politechnika Warszawska, Miasto – krajobraz współżycia natury i kultury, 4 listopada 2013 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 37. Wiesław Caban (historyk) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Powstanie Styczniowe 1863. Postawy społeczeństwa wobec walki zbrojnej, 2 grudnia 2013 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 38. Dr Andrzej Grajewski, redaktor tygodnika „Gość Niedzielny” i Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, Dialog i wsparcie. Kościół w Polsce wobec prawosławia, kościoła grecko-katolickiego i kościoła łacińskiego na Wschodzie, 3 lutego 2014 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 39. Jan Jacek Bruski, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński, Polska wobec Wielkiego Głodu na Ukrainie, 1932-1933, 3 marca 2014 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 40. Spotkanie specjalne z poetą, prozaikiem, tłumaczem Adamem Zagajewskim, 7 kwietnia 2014 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 41. Jerzy Zdrada (historyk), Tajemne państwo polskie w czasie powstania styczniowego 1863-1864, 5 maja 2014 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 42. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Znaczenie wyborów 4 czerwca 1989 roku dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 2 czerwca 2014 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 43. Nadzwyczajne Spotkanie Ossolińskie poświęcone pamięci Ludwika Bernackiego (1882-1939), ostatniego przedwojennego dyrektora Ossolineum, w 75-lecie jego śmierci, 19 września 2014 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 44. Marian Ursel (filolog), Uniwersytet Wrocławski, Aleksander Fredro na scenie życia i teatru, 6 października 2014 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 45. Tomasz Jasiński, dyrektor biblioteki Kórnickiej, Biblioteka Kórnicka – historia i zbiory, 3 listopada 2014 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 46. Dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Polskie rozliczenia z przeszłością 25 lat po upadku komunizmu, 1 grudnia 2014 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 47. Senator Marek Rocki, Rola i miejsce Senatu w polskim procesie legislacyjnym, 2 lutego 2015 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 48. Jan Pastwa, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Służba Cywilna w Polsce, 2 marca 2015 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 49. Dr Anna Jasińska (historyk sztuki), kustosz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, profesor na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Stare kolekcje – nowa architektura. Dylematy modernizacji muzeów kolekcjonerskich, 20 kwietnia 2015 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 50. Premier Hanna Suchocka, Transformacja ustrojowa Polski – osobiste doświadczenie premiera i ambasadora, 5 maja 2015 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 51. Lech Mróz (etnolog), emerytowany prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Między pamięcią a pragmatyzmem. Stosunki polsko-ukraińskie na pograniczu, 2 czerwca 2015 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 52. Marek Krajewski (latynista, autor kryminałów, laureat Paszportu Polityki), Przedwojenny Lwów jako przestrzeń literacka, 7 września 2015 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 53. Jerzy Petrus, wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, członek Rady naukowej ZNiO, Wojenne losy skarbów wawelskich, 5 października 2015 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 54. Dr Łukasz Koniarek, Plastyczna Panorama Dawnego Lwowa inż. Janusza Witwickiego, 9 listopada 2015 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 55. Krzysztof Szwagrzyk, Polska szuka swoich bohaterów, 7 grudnia 2015 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 56. Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, Polska transformacja w latach 1990-2015, 8 lutego 2016 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 57. Matthew Bryza, ambasador USA w Azerbejdżanie w latach 2011 – 2012, Polityka USA wobec Rosji i Europy Wschodniej, 7 marca 2016 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 58. Jarosław Prytula, Katedra Analizy Matematycznej i Funkcjonalnej Uniwersytetu im. Franki we Lwowie, Życie matematyczne we Lwowie w latach międzywojennych, 4 kwietnia 2016 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 59. Jarosław Niewierowicz, minister energetyki Republiki Litewskiej w latach 2012-2014, Bezpieczeństwo energetyczne regionu – litewskie doświadczenia, 10 maja 2016 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 60. Krzysztof Mikulski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskie Towarzystwo Historyczne w 130 rocznicę powstania – bilans dokonań i wyzwania na przyszłość, 13 czerwca 2016 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 61. Wizyta Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, 24 czerwca 2016 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 62. Dr Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Stanisław Wyspiański. Projekt okna dla Katedry Lwowskiej, 19 września 2016 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 63. Waldemar Krzystek (reżyser), Polsko-ukraińskie sąsiedztwo – biała plama w polskim filmie, 10 października 2016 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 64. Adam Myjak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Moja Akademia, 7 listopada 2016 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 65. Adam Redzik (prawnik i historyk), Academia Militans. Rzecz o Uniwersytecie Jana Kazimierza, 5 grudnia 2016 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 66. Andrzej Seweryn (aktor i reżyser teatralny i filmowy, pedagog), dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, [Spotkanie autorskie], 6 lutego 2017 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 67. Dr Marcin Szeląg (historyk sztuki), wicedyrektor ds. Muzeum Książąt Lubomirskich Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Książąt Lubomirskich – przeszłość i plany na przyszłość, 6 marca 2017 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 68. Dr hab. Ola Hnatiuk (ukrainoznawczyni, tłumaczka), profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Znane i nieznane dzienniki okupowanego Lwowa, 3 kwietnia 2017 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 69. Spotkanie specjalne rozpoczynające obchody jubileuszu 200-lecia działalności Ossolineum, zatytułowane Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro. W spotkaniu wzięli udział: konsul generalny RP we Lwowie, Rafał Wolski, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Adolf Juzwenko, wicedyrektor Ukraińskiej Narodowej Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanyka we Lwowie Wasyl Fersztej, Henryk Litwin, ambasador RP na Ukrainie w latach 2011–2016, Markijan Malski, ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2010–2014, Jan Malicki dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, 12 maja 2017 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 70. Spotkanie specjalne z cyklu Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro z udziałem Jana Piekły – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie oraz Andrija Deszczycy – Ambasadora Ukrainy w Polsce. Moderatorem spotkania był Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, 24 maja 2017 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 71. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Współczesna polityka RP w dziedzinie kultury, 16 czerwca 2017 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 72. Rafał Dutkiewicz, prezydenta Wrocławia od 2002 do 2018 roku oraz Andrij Sadowy, mer Lwowa od 2006 roku, Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro, 3 lipca 2017 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 73. Zofia Gołubiew (historyk sztuki), dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 2000-2015, Muzea a wartości. Na przykładzie Muzeum Narodowego w Krakowie, 13 listopada 2017 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 74. Mariusz Urbanek (pisarz i publicysta), kierownik Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, Rudolf Weigl i jego Instytut Badań nad Tyfusem Plamistym we Lwowie, 13 grudnia 2017 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 75. Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący polskiej części Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, Co robić?, 7 marca 2018 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 76. Stanisław Bereś (poeta, historyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, autor m.in. Rozmów ze Stanisławem Lemem, 1987 i Tako rzecze… Lem, 2002), Stanisław Lem – meteor czy gwiazda?, 28 marca 2018 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 77. John Micgiel (politolog), Columbia University, stały visiting profesor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Polityka zagraniczna Prezydenta Trumpa, 18 kwietnia 2018 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 78. Dr Jan Choroszy (literaturoznawca), Uniwersytet Wrocławski, Stanisław Vincenz: od Huculszczyzny do „Połoniny”, 16 maja 2018 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 79. Brigitte Gautier (literaturoznawczyni, edytorka i tłumaczka), Uniwersytet Lille III, Zbigniew Herbert – pisarz europejski, 13 czerwca 2018 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 80. Elżbieta Smułkowa (językoznawczyni, slawistka), w latach 1992–1995 ambasador RP na Białorusi, Pogranicze kulturowe w osobistym doświadczeniu na przykładzie książki „Był dom we Lwowie”, 12 września 2018 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 81. Dariusz Stola (historyk), dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polski rok 1968 – pół wieku później, 3 października 2018 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 82. Polsko-ukraińska wojna o Lwów: debata z prof. Jarosławem Hrycakiem (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów) i dr. Maciejem Kozłowskim (Collegium Civitas, Warszawa), 7 listopada 2018 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 83. Dyrektor ZNiO Adolf Juzwenko, O Mieczysławie Gębarowiczu w 125. rocznicę urodzin, 5 grudnia 2018 i odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Mieczysława Gębarowicza we Lwowie, 20 grudnia 2018 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 84. Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia, Czy powojenny Wrocław zaczął się tutaj? Prezentacja Centrum Historii Zajezdnia i projektu Obertyn, 13 lutego 2019 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 85. Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Nasze, wasze, wspólne? Ochrona dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej, 6 marca 2019 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 86. Tomasz Kuba Kozłowski, Chwała Galicji! Fenomen Powszechnej Wystawy Krajowej 1894 roku, 10 kwietnia 2019 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 87. Zbigniew Gluza, Dwa stulecia Ossolineum, cztery dekady KARTY: na rzecz tożsamości, 15 maja 2019 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 88. Bogumiła Berdychowska, Taras Woźniak, Redaktor i Profesor. Na marginesie korespondencji Jerzego Giedroycia i Bohdana Osadczuka, 19 czerwca 2019 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj] [FILM]
 89. Jakub Lewicki, Lwów międzywojenny. Miasto, architektura, modernizm, 11 września 2019 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 90. Dr Tomasz Makowski, Biblioteka Narodowa w Warszawie – tradycje i znaczenie, 2 października 2019 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 91. Specjalne spotkanie, ambasador Daniel Fried, Polska i Ukraina w Wielkiej Strategii Stanów Zjednoczonych, 15 października 2019 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 92. Krzysztof Czyżewski, współtwórca Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Rodzinna Europa XXI w. – o aktualności Vincenza i Miłosza, 6 listopada 2019 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 93. Dr Vydas Dolinskas, dyrektor Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, Pałac Wielkich Książąt Litewskich – odbudowa i funkcjonowanie, 4 grudnia 2019 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 94. Prof. Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tradycje łacińskiej Europy i prawo rzymskie, 12 lutego 2020 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 95. Włodzimierz Mędrzecki, Polska Akademia Nauk, Warszawa i prof. Jarosław Hrycak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów, Czy możemy mówić o Kresach dzisiaj? Debata, 4 marca 2020 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 96. Anita Soroko (historyk sztuki), kustosz ZNiO, Prezentacja albumu Rysunki ze zbiorów Muzeum Lubomirskich we Lwowie, 2 września 2021 roku. [zdjęcia – kliknij tutaj]
 97. Aktualność twórczości Wasyla Stefanyka. Spojrzenie z Polski i z Ukrainy. Spotkanie z poświęcone książce Wasyl Stefanyk. Utwory wybrane (edycja polsko-ukraińska). Gośćmi spotkania byli: prof. Mychajło Hnatiuk – redaktor tomu i autor przedmowy, prof. Katarzyna Kotyńska – autorka przekładu na język polski oraz prof. Agnieszka Matusiak – autorka posłowia, 31 maja 2022 roku, miejsce: Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu.
 98. Dr Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Historia jako narzędzie agresji – rosyjska wojna informacyjna z perspektywy europejskiej, 14 września 2022 roku.
 99. Przemysław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki, prof. Jarosław Hrycak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Wojny z Rosją – lekcje z historii, 30 listopada 2022 roku.
 100. Dr Anastasija Czerednyczenko, przewodnicząca Ukraińskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM i dr Piotr Rypson, przewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Sztuka (prze)trwania. Muzea w czasie wojny i pokoju, 14 czerwca 2023 roku.
 101. Lilia Onyszczenko-Szweć, doradczyni prezydenta miasta Lwowa ds. ochrony środowiska historycznego, Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, O odbudowie miast Ukrainy, 13 września 2023 roku.
 102. Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich i Natalia Tkaczyk, autorka przedmowy i przekładu na język ukraiński Wspomnień wojennych Karoliny Lanckorońskiej, O Karolinie Lanckorońskiej w 125. rocznicę urodzin, 13 grudnia 2023 roku.
 103. Piotr Łukaszewicz, autor książki Artes. Nowocześni plastycy lwowscy i Andrij Bojarov, który opracował, zredagował i opatrzył posłowiem jej ukraińskie wydanie, Artes. Nowocześni plastycy lwowscy, 29 maja 2024 roku.